Klasik Türk müziği ve Türk halk müziği çalgıları

Klasik Türk müziği ve Türk halk müziği çalgıları (11)

Başlıca çalgılarımızla ilgili genel bilgiler.

Bağlama ya da saz, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgıdır. Yörelere ve boyutlarına göre; kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura ve tar gibi.değişik isimler verilmiştir. Tezene…
Tarihsel gelişimi bin yıllar alan Türk çalgılarının macerası Orta Asya’da başlar. O kültürel coğrafyadan uzanan yollar ile Anadolu topraklarına yayılarak Balkanlar’a kadar uzanır. Çalgılarımızın geçmişten günümüze uzanan serüveni tarihin derinliklerinden…
Kânun' un bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden FARABİ (870-950) tarafından icat edildiği söylenmektedir. Aynı kaynaklar Farabi’nin kânun üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığını da öne sürmektedir. Ancak, antik çağda Mısır ve…
Öncelikle keman 4 telli bir çalgıdır. Viola ve violenselinde bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Kemandada gitarda olduğu gibi perde sistemi yoktur. Keman yayı atın…
Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. Klarnetler,…
Kemençe kelimesi, yayla çalınan sazların, Farsça “yay” anlamındaki keman kelimesinden türemiş ortak adıdır. Arapların rebab dediği bu türe eski Türkler “oklu” anlamında "ıklığ" diyorlardı ki bütün yaylı sazların en kıdemli…
Lâvta Arapça lût, Fransızca luth, İngilizce lute, Almanca laute, İtalyanca luito, İspanyolca port laud adları ile bilinmektedir. Roma ve yunan'da ilkel şeklinin adları ise Tesdudo ve Chelys'dir. Osmanlılar da ise…
Sümerce'den Farsça'ya geçen "nâ" veya "nay", kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır. Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan mizmâr sözcüğü, (nefes borusu, ses organı…
Klâsik Türk musikisinin ses bakımından en geniş, tannân, zarif, hassas ve içli sazı olan (Tanbur) a milâttan önce ikinci bin yılın başlarında Mezopotamya' da rastlanılmış olduğuna göre bu sazın hemen…
Ud Sözcüğünün Etimolojisi ve Ud'un Tarihçesi Ud kelimesinin aslı Arapça dır: "sarısabır veya ödağacı" anlamındaki "el-oud'dan gelir. Baştaki 'el' kelimesinin, bazı dillerde olup bazılarında olmayan harfi tarif (belirgin tanım edatı)…
İngilizce: cello, Fransızca: violoncelle, İtalyanca: violoncello, Almanca: violoncello, Türkçe: viyolonsel olarak bilinen çalgının tarihi, 11. ve 12. yüzyıllardaki 1. Haçlı Seferlerine kadar dayanmaktadır. "Cello" (çello), İngiliz ve Almanlar tarafından ortak…